سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی میرزایی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمدحسین حکمت شعار – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این مقاله طیف مادون قرمز (۵۰۰-۴۰۰۰ cm-1) و مرئی (۲۰۰-۷۰۰ nm) ترکیبات نیمرسانای آمورف P2O5(35%)-CuO(X%)-Li2O(65-X)% , X=20,30,40 و P2O5(45%)-CuO(X%)-Li2O(55-X)% , X=10,20,30 مطالعه شده است. بر اساس تحقیقات انجام گرفته، منحنی ضریب جذب در فرکانسهای مربوط به نور مرئی سه ناحیه را نمایش میدهد که عبارند از ناحیه ذب حاملهای آزاد، ناحیه جذب Urbach و جذب اصلی بررسی های اپتیکی بر روی این ترکیبات نشانگر گذارهای غیر مستقیم است که با افزایش درصد مولی اکسید مس در ترکیبات، گپ اپتیکی کاهش می یابد. این مسئله بعلت الکترونی بودن گارها و افزایش اکسیژن های غیر پل در ترکیب است. بررسی های طیف مادون قرمز نشانگر حضور پیوندهای مختلف بین فسفر و اکسیژن است که پیکهای جذبی مشاهده شده برای پیوند P=O دلالت بر ساختار متاسفسفات در ترکیبات دارد.