سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اکرم حسینیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پایه، بخش شیمی، تهران، ایران
علیرضا محجوب – دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پایه، بخش شیمی، تهران، ایران

چکیده:

کمپلکس [Cd(DADMBTZ)2 (NO2)2] ازواکنش استات کادمیوم و نیتریت پتاسیم با لیگاند جدید ۲، َ۲ – دی آمینو – ۵ و َ۵ – دی متیل – ۴و َ۴ – بی تیازول تهیه شد. بلورهای نارنجی پر رنگ بدست امده با طیف سنجی ۱H , IR ,13C , NMR و انالیز عددی شناسایی شده و ساختار تک کریستال آن توسط اشعه ایکس تعیین گردید. در کمپلکس منومر بدست آمده کادمیم (II) بعنوان مرکز کمپلکس توسط ۴ تا نیتروژن و ۲ تا اکسیژن احاطه شده است. و دو لیگاند ۲، َ۲ – دی امینو – ۵، َ۵ – دی متیل – ۴، ۴َ – بی تیازول بصورت دو دندانه ای از طرف نیتروژن های داخل حلقه های بی تیازول کوئوردینه شده اند و آنیونهای نیترینت بصورت تک دانه از طریق اتم اکسیژنمتصل شده اند. گروههای نیتریت بصورت سپس قرار گرفته اند. اتمهای نیتروژن گروه آمینی NH2 لیگاند با فلز کوئوردینه نشده اند. کمپلکس دارای عدد کوئوردیناسیون ۶ می باشد.