سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکرم حسینیان – دانشگاه تهران – پردیس دانشکده های فنی – گروه علوم پایه مهندسی
اعظم انارکی فیروز – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده علوم پایه – گروه شیمی
علیرضا محجوب – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده علوم پایه – گروه شیمی

چکیده:

کمپلکس [Co(DADMBTZ)2(Cl)(H2O)]Cl.CH3OH از واکنش کبالت II کلرید شش آبه با لیگاند جدید ۲ ، ۲- دی آمینو- ۵ ، ۵- دی متیل ۴ ، ۴- بی تیازول به روش یک مرحله ای لوله با شاخه جانبی تهیه شد. بلورهای قرمز پررنگ بدست آمده با طیف سنجی ۱H ،IR NMR – C 13 و آنالیز عنصری شناسایی شده و ساختار تک کریستال آن توسط اشعه ایکس تعیین گردید. در کمپلکس منومر بدست آمده کبالت II به عنوان مرکز کمپلکس توسط ۴ تا نیتروژن از دو لیگاند ۲ ، ۲- دی آمینو- ۵ ، ۵- دی متیل ۴ ،۴- بی تیازول که بصورت دو دندانه ای از طرف نیتروژنهای داخل حلقه های بی تیازولی کوئوردینه شده اند و یک اتم اکسیژن مولکول آب و یک اتم کلر احاطه شده است اتمهای نیتروژن گروه آمینی ۲NH لیگاند با فلز کوئوردینه نشده اند. کمپلکس دارای عدد کوئوردیناسیون ۶ می باشدو یک ساختار هشت وجهی انحراف یافته بوجود آورده است. سه اتم نیتروژن و یک اتم کلر موقعیت های استوایی و یک اتم نیتروژن با اتم اکسیژن مولکول آب موقعیت های محوری را اشغال می کنند.