سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سلیمان ایگدری – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن
حجت اله رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال شهرستان فسا قرار گرفته است هدف از این تحقیق مطالعه ساختمانهای زمین شناسی براساس اندازه گیری هایی از قبیل جهت شیب، امتداد و مقدار شیب روی مدل ارتفاعی رقومی و تصاویر کاذب رنگی می باشد. این اندازه گیری ها برروی مدل ارتفاعی رقومی استخراج شده ازتصاویر سنجنده آستر انجام شده است مقایسه مقادیر شیب و امتداد اندازه گیری شده با ا ستفاده از داده های مدل ارتفاع رقومی و تصاویر کاذب سنجنده آستر با نقشه زمین شناسی و اندازه گیری های زمین نشان دهنده صحتاندازه گیری های حاصل از داده های سنجنده آستر می باشد.