سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول صراف ماموری – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس ومشاور تحقیقاتی مجتمع متالورژی پودرا یران
مسعود رجبی – استادیار گروه مهندسی مواد دانشگاه بین المللی امام خمینی
علیرضا خدابنده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

قطعه دنده استارت با خواص مکانیکی بالا سختی حدود ۶۰rc ازدیاد طول ۱۱درصد و چگالی ای نزدیک به چگالی تئوری تولید کنندگان را به استفاده ازروش اهنگری وادار نمودها ست دراین تحقیق امکان دستیابی به خواص فوق با روش متالورژی پودر مورد بررسی قرارگرفت برای نیل به این منظور ازپودرهای آهن فرومولیبدن فروکرم فرومنگنز و گرافیت استفاده شد و باترکیبی نزدیک به ترکیب شیمیایی قطعه واقعی نمونه هایی تحت پرس اولیه پیش تفجوشی پرس مجدد تفجوشی نهایی و عملیات حرارتی کوئنچ و تمپر تهیه شدند و کلیه نمونه ها ازنظر خواص مکانیکی ریزساختاری چگالی و سختی مورد مطالعه قرارگرفتند نتایج حاصل نشان میدهد که این فرایند میتواند به خوبی جایگزین روشهای معمول تولید این قطعه و قطعات مشابه آن گردد زیرا دراین تحقیق قطعاتی با چگالی ۹۶درصد چگالی تئوری سختی ۵۳-۶۰RC ازدیاد طول ۱۰درصد و استحکام کششی ۱۰۰۰MPa حاصل گردیدند