سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابوالفضل براتی – بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
مهرداد کوکبی – بخش مهندسی پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دریک دهه گذشته استفاده از تر افزارهای هوشمند به جای سخت افزار ها در قطعات مهندسی دارای فناوری بالا توسعه چشمگیری داشته است. یکی از این ماشینهای مهندسی، روبوتها هستند که همواره ازجهات مختلف از کنترلر ها و نحوه غیر هوشمند عمل کردن آنها در نقص هستند.
ژلهای پلیمری هوشمند، این توانایی را دارند که در پاسخ به تغییرات محیط از خود تغییرات پیوسته ای را به صورت انتقال فاز حجمی برگشت پذیر نشاندهند. بدین منظور میتوان از این تغییرات پیوسته استفاده کرده و نظیر یک عضله مصنوعی از آنها کار گرفت.
در این تحقیق،ژلهای پلیمری هوشمند از جنس کوپلیمر آکریل امید و پتاسیم آکریلات به شکل استوانه و با قطرهای مختلف ۷ و ۱۳ میلیمتر ساخته شد. خواص مکانیکی آنها قبل و بعد از تورم به شکل کیفی موردارزیابی قرار گرفت. تورم تعادلی و دینامیک (تورم بر حسب زمان) برای نمونه های متعدد در آب خالص و محلولهای الکترولیتی، همچنین درمحلولهای اسیدی و بازی با PH متغیر اندازه گرفته شد. ژلبهینه انتخاب شده در معرض جریان الکتریکی مستقیم با ولتاژ ۶ تا ۸۰۰۰ولت قرار گرفت. تغییرات حجمی برگشت پذیری که ژل پلیمری هوشمند ساخته شده نشان می دهد، برای استفاده در عضله، مصنوعی روبوتیک بسیار مطلوب می باشد.