سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمجتبی اسدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان چهارمحال و بخ

چکیده:

این تحقیق در حوضه آبخیز بازفت استان چهار محال و بختیاری با هدف اولویت بندی بعضی از سازندهای زمینشناسیاز نظر حساسیت به فرسایش و تولید رسوب ومقایسه میزان رسوب تولید شده از سطح رخساره های ژئومرفولوژی انجام گردیده است. مراحل انجام کار بدین شرح بود که پس از رسم نقشه واحدهای کاری بر روی ۱۴ واحد واحدکاری با سازندهای کنگلومرای بختیاری، آغاجاری، آسماری و هرمز با رخسرپاره فرسایش شیاری، ابراهه ای و دامنه ای منظم اقدام به احداث پلات گردی. اطلاعات بدست امده از نمونه برداریهای انجام شده از هرز آب و رسوب در قالب برنامه کامپیوتری ذخیره و سپسبا ساخت یک برنامه میزان رسوب تولید شده از سطح هر پلات در نمونه برداریهای مختلف محاسبه گردید. سپس با استفاده از برنامه Quattropro هیستوگرامهای مربوطه رسم شدند تا مقایسه میزان رسوب تولیدی از سطح پلاتهای مختلف در فواصل زمانی متفاوت امکان پذیر شود. بر اساس اطلاعات بدست آمده از میزان هرز آب و رسوب انباشته شده درون بشکه ها، رسوب تولید شده از سطح هر پلات بدست آمد. در تشکیلات بختیاری با رخساره فرسایش شیاری در کلاسهای شیب ۱۰-۱۹% ، ۲۰-۲۹%و ۳۰-۳۹% با افزایش شیب میزان رسوب افزایش می یابد. در مکلاس شیب ۵۰-۵۹% تولید رسوب کاهش می یابد. در تشکیلات بختیاری با رخساره فرسایش آبراهه ای، تشکیلات آغاجاریبا فرسایش شیاری و همچنین تشکیلات اسماری با رخساره فرسایش شیاری نیز افزایش مقدار رسوب همگام با افزایش شیب وجود دارد. در تشکیلات آغاجاری با رخساره فرسایش ابراهه ای نسبت به تشکیلات بختیاری با رخساره مشابه رسوب کمتری تولدی میشود. میزان رسوب تولید شده از تشکیلات هرمز بالائی از میزان رسوب تولید شده از تشکیلات بختیاری آغاجاری با شیب و رخساره مشابهکمتر و از آسماریبیشتر است. پس از تشکیلات بختیاری سازندهای آغاجاری، هرمز و آسمایر به ترتیب از نظر میزان تولید رسوب در اولویت های ۲ تا ۴ قرار دارند.