سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسیب حشمتی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام کرمانشاه

چکیده:

سازندهای مارنی، سازندهایی هستند که بدلیل دارتا بودن ترکیبات خاص زمین شناسی و کانی شناسی، نسبت به فرسایش بسیار حساس می باشند بطوری که بیشترین میزان فرسایش و تولید رسوب سالانه حوزه های آبخیز را سبب می گردند. مارنها بر حسب نوع و ترکیب کانی شناسی، شرائط اقلیمی و توپوگرافی ، میزان فرسایش متفاوتی دارند. بیش از ۸۰ درصد مساحت حوزه های آبخیز منطقه قصر شیرین، سومار و نفت شهر در استان کرمانساه از سازندهای مارنی تشکیلیافته، که جهت انجام این تحقیق حوزه معرف منطقه موصوف به چم امام حسن انتخاب گردید. سپس نقشه ژئومورفولوژی تهیه و در هر رخساره مطالعات میدانی و اخذ نمونه های آزمایشگاهی انجام پذیرفت. نتایج حاصله نشان دهنده بالا بودن شدت فرسایش و تولید رسوب این منطقه است بطوری که شدت فرسایش سازند آغاجاری (با چهار رخساره) ۲۴/۷ تن در هکتار در سال، به روش PSIAC اصلاح شده بدست آمد. در حالی که بخشآهکی امام حسن با شدت فرسایش برابر ۵/۵ تن در هکتار در سال مقاوم ترین سازند مارنی منطقه نسبت به فرسایش است. فرسایش خندقی منطقه تا شیب ۱۰% (بر روی سازند آغاجاری) فعال بوده که از نظر شکل ۷۵%، شکل و ۲۵% U شکل هستند.