سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الهام فهام – دانشجوی کارشناسیارشد ترویج کشاورزی، دانشگاه تهران
احمد رضوان فر – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دا
تقی شامخی – دانشیار گروه جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
امیر کیوان درویش – دانش آموخته کارشناسیارشد ترویج منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دان

چکیده:

هــدف از مطالعــه حاضــر، بررســی ســازههــای اجتمــاعی _ روانــشناختی مــؤثر بــر میـ زان مــشارکت روســتاییان در فعالیتهای احیاء و توسعه جنگل ( مطالعه موردی غرب استان مازندران ) بوده است . این تحقیق از نوع توصـیفی ـ همبـستگی است . جامعه آماری آن شامل کلیه روستاییان ساکن در مناطق روستایی غرب استان مازنـدران کـه روسـتای محـل سـکونتآنها تحت پوشش تعاونیهای روستایی احیاء و توسعه جنگل است، به تعداد ۱۰۲۴ خانوار روستایی میباشد . حجم نمونـه بـااستفاده از فرمول کوکران ۱۱۰ نفر تعی ین گردید . به منظور انتخاب نمونهها از روش نمونهگیری طبقهای تـصادفی بـا انتـساب متناسب استفاده گردید . جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد . روایی محتوایی پرسشنامه با اسـتفاده از نظـرات پانل متخصصان به دست آمد . جهت تعیین اعتبار بخش سنجش میـزان مـشارکت در فعالیـت هـای احیـاء و توسـعه جنگـل از ضریب اعتبار کرونباخ آلفا استفاده گردید که مقدار آن ۰/۸۶ به دسـت آمـد . جهـت تجزیـه و تحلیـل داده هـا از روش هـای تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده گردید . نتـایج نـشان مـی دهـد کـه رابطـه مثبـت و معنـی داری بـین متغ یـ ر میـزان مشارکت در فعالیتهای احیاء و توسعه جنگل و متغیرهای میزان استفاده از کانال های ارتباطی، میـزان مـشارکت اجتمـاعی، میزان تعامل اجتماعی، میزان انسجام اجتماعی، میزان آگاهی از عوامـل تخریـب جنگـل، میـزان آگـاهی از اهمیـت جنگـل، میزان انگیزه اقتصادی، میزان انگیزه اجتماعی و میزان انگیزه زیست محیطی مشارکت در فعالیتهای احیـاء و توسـعه جنگـل وجود دارد . آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای میزان انگیـزه اجتمـاعی مـشارکت در فعالیـت هـای احیـاء و توسعه جنگل، میزان استفاده از منابع و کانال های ارتباطی و میزان انسجام اجتمـا عی توانـایی تبیـین ۳۳/۴ درصـد از تغییـرات میزان مشارکت روستاییان را در فعالیتهای احیاء و توسعه جنگل دارا میباشند