سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش نوآوری و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جعفر یعقو بی – عضو هیا ت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

با بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته، مشخص می شود که روحیه کارآفرینی و کارآفرینان در رشد اقتصادی و اشتغال زایی نقش زیادی داشته اند. در کشور ما نیز برای رسیدن به توسعه و اشتغال که دغدغه اصلی مسئولان و برنامه ریزان است، توجه به توسعه کارآفرینی و نیز حمایت از کارآفرینان ضرورتی انکارناپذیر است. هدف این مطالعه تعیین عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی بود.به منظور دستیابی به اهداف تعیین‌شده برای تحقیق حاضر، از روش تحقیق توصیفی و به صورت پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این مطالعه را کلیه کارآفرینان بخش کشاورزی استان زنجان تشکیل می دهند که طی سالهای ۸۵-۷۹ از بانک کشاورزی استان زنجان تسهیلات کارآفرینی و اشتغالزایی دریافت کردند. برای جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری طرح از پرسشنامه استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی عوامل موثر بر موفقیت بیشتر و توسعه و گسترش فعالیتهای کارآفرینانه نشان داد که بسترسازی و برنامه‌ریزی ۲۱۸/۲۴درصد واریانس و با مقدار ویژه ۹۰۶/۲ عامل اول حمایتی و پشتیبانی برای موفقیت بیشتر و توسعه و گسترش فعالیتهای کارآفرینانه بوده است. همچنین این نتایج نشان دادبه ترتیب عوامل مشوقهای اقتصادی۴۲۸/۲۱ درصد واریانس و عوامل قانونی وحمایتی ۴۰۲/۱۸درصد واریانس را به خود اختصاص داده‌اند.