سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سمیه حیدرنژاد – دانشجوی دکترای بیابانزدایی
ابوالفضل رنجبرفردوئی – دانشیار دانشگاه کاشان، گروه علوم بیابان دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
عباسعلی ولی – دانشیار دانشگاه کاشان، گروه علوم بیابان دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

چکیده:
مسأله تغییر اقلیم به عنوان مهم ترین چالش بشر در قرن کنونی مطرح شده است. تغییر اقلیم و مهم ترین پیامد آن یعنی گرمایش جهانی باعث گسترش بیابان زایی، شور شدن اراضی و نیز خشکسالی های پی در پی در جهان شده است. از این رو توسعه و ارزیابی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم به منظور مدیریت اثرات این پدیده ضروری است. در این پژوهش به بررسی سازگاری های گیاه شورزیست اشنان (Seidlitzia rosmarinus L.) در برابر پدیده تغییر اقلیم پرداخته شده است. بدین منظور آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش عبارت بود از: کنترل و چهار سطح شوری شامل: ۲۵/۰، ۵/۰، ۷/۰ و ۱ درصد ( وزن خاک خشک بستر). نتایج نشان داد که گیاه اشنان گزینه ای مناسب در جهت کاهش اثرات پدیده تغییر اقلیم و اصلاح خاک های شور است