سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکبر شعبانی – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم،
پیام پزشکپور – مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان
ایرج کرمی – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم،
پریسا آریان نژاد – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم،

چکیده:

به منظور بررسی سازگاری خلر (lathyrus sativus) تحت شرایط دیم تعداد ١٢ رقم از کشورهای مختلف در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت در ٢ فصل پاییز و بهار در ایستگاه تحقیقاتی دیم سرارود مورد آزمایش قرار گرفتند . برداشت محصول به صورت بیوماس و دانه بوده و تجزیه واریانس و مقایسه میانگین تیمارها بر اساس آزمون چند دامنه ای دا نکن بر روی این دو فا کتور صورت گرفت . نتایج حا کی از این بود ند که: در کشت پاییزه از نظرعملکرد بیوماس لاین Sel 629 با ۳/۳۳۷ تن در هکتار حد اکثر و رقم شماره دوازده Sel638 با ۲/۴۲۳ تن در هکتار حداقل عملکرد را در میان ارقام مورد بررسی دارا بودند. از نظر عملکرد دانه نیز لاین Sel 629 که بالا ترین مقدار عمل کرد بیوماس را دارا بود با ۱/۲۸۲ تن در هکتار حد اکثر و ژنوتیپ Sel 639 با ۰/۹۱۴ تن در هکتار حداقل عملکرد را در میان ارقام مورد بررسی دارا بودند . همچنین در کشت بهاره از نظرعملکرد بیوماس لاین Sel 648 با ۳/۰۴۱ تن در هکتار حداکثر و ژنوتیپ Sel 642 با ۲/۲۶۹ تن در هکتار حداقل عملکرد را در میان ارقام مورد بررسی دارا بودند. از نظر عملکرد دانه نیز لاین Sel 639 با ۱/۳۵۳ تن در هکتار حداکثر مقدار عملکرد و ژنوتیپ Sel 501 با ۰/۴۳۸ تن در هکتار حداقل عمل کرد را در میان ارقام مورد بررسی دارا بودند.