سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا عابدی اصل – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)

چکیده:

این آزمایش به منظور ارزیابی ارقام و لاین های پیشرفته گندم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و به مدت سه سال زراعی (۱۳۸۳-۱۳۸۶) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل در شرایط دیم انجام شد . در طول دوره رشد ارقام از نظر صفات درصد س بز مزرعه، درصد خسارت سرما، ارتفاع بوته، تعداد روز تا گلدهی، تعداد پنجه بارور، تاریخ رسیدن، وزن هزار دانه، زودرسی، مقاومت به آفات و امراض و سایر خصوصیات زراعی با رقم شاهد آزمایشی مورد مقایسه قرار گرفتند و سرانجام ارقام برتر در سازگاری وسیع، عملکرد بیشتر و پایداری عملکرد جهت کشت در منطقه مورد بررسی انتخاب و بهترین رقم برای منطقه مشخص گردید . جدول تجزیه واریانس مرکب سه ساله نشان داد که بین سال ها اختلاف بسیار معنی داری وجود داشت . مقایسه میانگین سال ها نشان داد که در سال زراعی ۸۴-۸۳ بیشترین عملکرد حاصل گردید و د ر گروه A قرار داشت. سال های زراعی ۸۵-۸۴ و ۸۶-۸۵ به ترتیب در گروه های C و B قرار گرفتند . در جدول فوق ملاحظه گردید که در بین ارقام مورد آزمایش اختلاف بسیار معنی داری وجود داشت که با عنایت به مقایسه میانگین تیمارها رقم شماره ۵ با تولید ۱/۸۸۱ تن در هر هکتار نس بت به شاهد گندم آذر ۲، ۲۱ درصد افزایش عملکرد نشان داد و از نظر خصوصیات زراعی نیز نسبت به شاهد فوق دارای وضعیت مطلوب بود . لذا با توجه به عملکرد بالا و داشتن خصوصیات زراعی مطلوب و مقاومت به بیماری زنگ زرد رقم DARI 95-002-OMA به عنوان لاین جدید برای منطقه قابل توصیه است.