سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عزت اله فرشادفر – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
آنیتا یاقوتی پور – کارشناس ارشد اصلاح نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده:

در این تحقیق به منظور بررسی و انتخاب ژنوتیپ های پر محصول و سازگار با شرایط دیم ، تعداد ٢١ لاین و رقم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به مدت چهارسال در دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی در دو شرایط دیم و آبی اجرا گردید . تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ * محیط با استفاده از مدل AMMI در سطح احتمال ۱% معنی دار بود . مجموع مربعات (SS) اثر متقابل توسط مدل AMMI به چهار محور مولفه های اصلی اثر متقابل (IPCA) معنی دار در سطح احتمال ۱% تفکیک گردید . در کل چهار مؤلفه اصلی (IPCA2 ،IPCA1، IPCA3 و IPCA4) ا ۷۰% از تغییرات اثر متقابل ژنوتیپ در محیط را توجیه می کند. براساس نمودار بای پلات مدل AMMI2، ژنوتیپ های ۱ ،(FLIP 92-131C) ، و ۷ ،(FILIP 92-47C) و ۸ ،(FLIP 92-9C) و ۱۵ ،(FLIP 92-104C) و ۱۶ (FLIP 92 -158C) و ۲۱ (ILC 482) به عنوان ژنوتیپ های پایدار شناخته شدند که ژنوتیپ های ۷، ۸، ۱۶ و ۲۱ به علت داشتن عمل کرد بالا به عنوان ژنوتیپ های پایدار با عمل کرد بالا شناخته شدند.