سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد رضا کوچکی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
ع. براتی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
ح هاشمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد
ع. رضوی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی جلگه رخ

چکیده:

به منظور تعیین پایداری عمل کرد و بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ × محیط تعداد ٢٠ رقم و لاین امیدبخش جودر طی سال های زارعی ۸۴-۱۳۸۲ (به مدت دو سال ) در ٩ ایستگاه منطقه سرد کشور شامل ایستگاههای کرج، زنجان، تبریز، مشهد ، میاندوآب ، جلگه رخ ، اراک، همدان و اردبیل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکراردر آزمایش یکنواخت سراسری مورد بررسی قر ار گرفتند . در تجزیه واریانس مر کب بر روی عمل کرد تیمارها ، اختلاف معنی دار برای اثرات سال × مکان، و اثر رقم × مکان نشان داده شد . ارقام و لاین های برتر با استفاده از مقایسه میانگین عملکرد به روش دانکن مشخص شدند . لاین ها ی شماره EBYTC82-16, EBYTC82-10, EBYTC82-5 و EBYTC82-11, EBYTC82-6 با داشتن عملکرد ۷/۵۵۳ ، ۷/۲۵۵، ۷/۱۲۵، ۷/۱۲۱ و ۷/۱۱۰ تن در هکتار بیشترین مقدار عملکرد را دارا بودند. با توجه به معنی دار بودن اثر رقم × مکان × سال جهت بررسی دقیق تر اثرات متقابل ژنوتیپ × محیط و تعیین سازگاری ژنوتیپ ها از روش های مختلف تجزیه پایداری استفاده شد. با توجه به معیارهای پایداری مورد استفاده لاین های شماره ۵ (EBYTC82-5) و ۱۰ (EBYTC82-10) و ۱۱ (EBYTC82-11) در اکثر روش های پایداری بهترین سازگاری را نشان دادند ، و این سه ژنوتیپ برای معرفی ، به برنامه های به زراعی و آزمایشات تحقیقی ‐- تر ویجی پیشنهاد شدند.