سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا خادم حمزه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

به منظور ارزیابی کمی و کیفی ارقام سو یا و تعیین سازگاری آن ها با شرایط آب وهوایی منطقه فارس همراه با دستیابی به تراکم مطلوب و تاریخ کاشت مناسب آن طرحی بصورت کرتهای دوبار خرد شده (Split-split-plot) که در آن تاریخ کاشت (اول و پانزد هم اردیبهشت، اول، پانزدهم و سی ام خرداد ) به عنوان عامل اصلی، ارقا م (ویلیامز و هابیت) به عنوان عامل فرعی و تراکم (۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار بوته در هکتار) به عنوان عامل فرعی فرعی بودند در چهار تکرار و طی سه سال در ز رقان اجراء گردید . . نتایج تجزیه واریانس داد ه ها نشان داد عمل کرد تحت تاثیر تاریخ کاشت، رقم، تر اکم و اثر متقا بل تاریخ کاشت × رقم، رقم × تراکم و تاریخ کاشت × رقم × تراکم قرار گرفت . نتا یج مقایسه میانگین اثرات ساده نشان داد بیش ترین عملکرد مربوط به تا ریخ کاشت پانزده اردیبهشت و معادل ٢٨١٣ کیلو گرم در ه کتار بود که با ع ملک رد تاریخ کاشت اول اردیبهشت با عمل کرد ٢٧٩٧ کیلوگرم در هکتار تفاوتمعنی داری نداشت . بیشترین عمل کرد مربوط به رقم ویلیامز و معا دل ٢٩٢٩ کیلوگرم در هکتار و همچنین مربوط به تر اکم ٤٠٠ هزار بوته در هکتار و معادل ٢٤٦٠ کیلو گرم در هکتار بود . نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل تاریخ کاشت × رقم نشان داد بیشترین عمل کرد در تاریخ کاشت اول اردیبهشت و با رقم ویلیامز و معادل ٣٤٣١ کیلو گرم در هکتار بود که تفاوت معنی داری با رقم ویلیامز در تاریخ کاشت پانزدهم اردیبهشت با عمل کردی معادل ٣٤٢٠ کیلو گرم در هکتار نداشت . همچنین در مقایسه میانگین اثر متقابل رقم × تراکم بیشترین عمل کرد با رقم ویلیامز و تراکم ٢٠٠ هزار بوته در ه کتار بدست آمد، اگر چه با تراکم های ٣٠٠ و ٤٠٠ هزار بوته در هکتار تفاوت آماری معنی داری نداشت . در عین حال کمترین عمل کرد با رقم هابیت وتر اکم ٤٠٠ هز ار بوته و معاد ل ١٦٢٥ کیلو گرم در هکتار بدست آمد . نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل تاریخ کاشت ×رقم × تراکم نشان داد بیشترین عملکرد در تاریخ کاشت پانزدهم اردیبهشت و با رقم ویلیامز و در تر اکم ٢٠٠ هزار بوته در هکتار و معادل ٣٥٧٦ کیلو گرم در هکتار بدست آمد