سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد قاسمی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی زابل
حمیدرضا فنایی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی زابل
محمدرضا نارویی راد – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی زابل
عباس جهانبین – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی زابل

چکیده:

به منظور ارزیابی سازگاری ۸ رقم خرما حاصل از کشت بافت بنام (خلاص، ابونارنجا، کوش زاباد، فرد، ابومعان، نبات سیف، اشرسی و هلالی) آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک به مرحله اجرا درآمد. فواصل کاشت در هر تکرار ۸×۸ متر در نظر گرفته شد. گرده‌افشانی بر اساس عرف محل صورت گرفت. در طول دوره رشد ضمن ثبت مراحل فنولوژی از صفاتی چون طول میوه، عرض میوه، وزن ده میوه، قطر طبق میوه، طول هسته‌ها، تعداد میوه در خوشه چه، تعداد رشته در خوشه، وزن ده هسته و عملکرد کل اندازه‌گیری صورت گرفت. در بین ارقام مورد بررسی رقم کوش زاباد با متوسط عملکرد معادل ۱۰۹۷۶ کیلوگرم در هکتار بیشترین تولید را به خود اختصاص داد. بعد از این رقم، رقم زاهدی با عملکرد ۴۶۶۵ کیلوگرم در رده بعدی قرار گرفت. ارقام دیگر با عملکردی معادل کمتر از ۱۲۰۰ کیلوگرم از لحاظ آماری در یک گروه قرار گرفتند. از لحاظ درصد قند رقم زاهدی بالاتری درصد قند را به خود اختصاص داد.