سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حسین ایران نژاد پاریزی – استادیار دانشگاه یزد
علی اکبر کریمیان – عضو هیات علمی دانشگاه یزد و دانشجوی دکترای علوم مرتع دانشگاه علوم کشا

چکیده:

ایجاد سایبان در مناطق گرم و خشک از دیر باز رایج بوده است.استفاده از گیاهان بالارونده یا گزینش گونه های سازگار و یا طراحی مطلوب می تواند سبب افزایش کمی وکیفی فضای سبز در این مناطق شود.در این تحقیق بلندی سطح تاج پوشش و شادابی پنج گونه گیاهی بالا رونده شامل یاس زرد آبشارطلا پیچ گلیسین پیچ امین الدوله و انگور در سه تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی در محوطه دانشگاه یزد به مدت سه سال مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که از نظر بلندی سطح پوشش تاجی و شادابی بین گونه ها اختلاف معنی دار وجود دارد و از این لحاظ گونه پیچ گلیسین از نظر بلندی با سایر تیمارها اختلاف معنی دار دارد.P<0/50از نظر سطح پوشش تاجی و شادابی بین سه گونه پیچ گلیسین و آبشار طلا و پیچ امین الدوله اختلاف معنی دار مشاهده نشد.P>0/5 ولی این سه گونه با دو گونه یعنی انگور و یاس زرد اختلاف معنی دار داشتند