سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا شفیعی زرگر – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
فریدون عجم گرد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
احمدعلی شوشی دزفولی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:

شهرستان دزفول در شمال استان خوزستان با آب و هوای گرم و خشک علی‌رغم آنچه تاکنون تصور شده، می‌تواند به عنوان یکی از مناطق مستعد تولید خرما مد نظر قرار گیرد. به این منظور عملکرد اقتصادی ۸ رقم خرما برای مدت ۴ سال در قالب یک آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی نامتعادل مورد ارزیابی قرار گرفت. هر کرت آزمایشی شامل ۲ اصله درخت بود. گرده‌افشانی درختان در نیمه اول فروردین ماه شروع و هنگام رسیدن محصول پس از آرایش، هرس و پوشانیدن خوشه‌ها (جهت جلوگیری از خسارت پرندگان) عملیات برداشت و یادداشت‌برداری عملکرد انجام شد. محصول هر درخت به طور جداگانه برداشت، توزین و ثبت گردید. نتایج تجزیه واریانس اطلاعات بدست آمده برای عملکرد، مبین وجود اختلافات معنی‌داری در سطح یک‌درصد برای ارقام مختلف خرما بود. نتایج حاصل از مقایسه میانگین به روش دانکن نشان داد که رقم برحی با متوسط عملکرد ۱/۱۹۳ کیلوگرم میوه در درخت دارای بیشترین عملکرد میوه و ارقام حلاوی و زاهدی به ترتیب با ۲/۱۵۲ و ۴/۱۴۱ کیلوگرم میوه در درخت دارای عملکرد متوسط و ارقام بریم، دیری، استعمران، خضراوی و بوبکی به ترتیب با متوسط عملکرد ۲/۱۰۲، ۱/۸۹، ۴/۸۶، ۴/۷۱ و ۴/۶۸ کیلوگرم خرما در درخت در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که عملکرد بالای ارقام مناسب خرما می‌تواند تحولی در باغداری شمال خوزستان مخصوصاً در کشت توام با درختان دیگر نظیر مرکبات ایجاد کرده و در نهایت افزایش بازده اقتصادی باغات منطقه را به همراه داشته باشد.