سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

خالد میری – عضو هییت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی سازگاری و تعیین بهترین رقم سورگوم علوفه ای جهت توسعه کشت در ایرانشهر و جایگزین کردن ارقام پرمحصول بجای توده های بومی بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی با ٤ تکرار و ١٠ تیمار انجام شد که تیمارها شامل ١٠ رقم سورگوم علوفه ای MFS2, MFS1, KFS3, KFS2, KFS1 ، اسپیدفید، شوگرگریز، جامبو، نکتار و توده محلی بودند در این آزمایش هر رقم در ٤ خط ٧ متری با فاصله خطوط ٥٠ سانتی متر و فاصله بوته ها روی ردیف ٨ سانتی متر کشت شدند . در طول فصل رشد مراقبت های زراعی لازم انجام و یادداشت برداری از صفاتی نظی ر، تاریخ جوانه زنی ، تعداد پنجه، ارتفاع بوته ها، تعداد برگ ، نسبت برگ به ساقه و عمل کرد علوفه تر و خشک بعمل آمد . برداشت علوفه ارقام در مرحله گلدهی و یا ارتفاع بالاتر از ١٥٠ سانتی متراز دو خط وسط هر کرت با حذف نیم متر حاشیه از طرفین خطوط از سطحی معادل ٦ متر مربع انجام و پس از جمع آوری داده ها تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها با نرم افزار آماری Mstat-C انجام شد . نتایج دو ساله آزمایش نشان داد که رقم اسپیدفید با میانگین عمل کرد علوفه تر وخشک به ترتیب ۸۶ و ۲۲/۹۴ تن در هکتار رقم برتر بود.