سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباس جهان بین – مرکز تحقیقات کشاورزی سیستان
حسن رستمی – مرکز تحقیقات کشاورزی سیستان
شیرعلی کوهکن – مرکز تحقیقات کشاورزی سیستان

چکیده:

به منظور بررسی سازگاری و تعیین میزان عملکرد و سایر خصوصیات زراعی کلزا در منطقه سیتسان در سال زراعی ۷۹-۷۸ این تحقیق با استفاده از ۱۶ رقم کلزا در قالبطرح آماری بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. هر تیمار مشتمل بر ۶ خط ۵ متری و فاصله ردیف ۲۰ سانتیمتر بود.