سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مسعود کامل – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
پرویز مرادی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
علی حق نظری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

در اغلب کشورهای در حال توسعه،‌گیاهان خانواده نخود مهمترین منبع پروتئین محسوب می‌شوند. با وجودیکه تعدادی از این محصولات به خوبی با شرایط دیم سازگاری پیدا کرده‌اند ظرفیت تولید آنها اغلب پائین می‌باشد، از اینرو جهت دستیابی به لاینهای پرمحصول در استانهای شمالغرب کشور، تحقیقی با ۳۶ لاین نخود زراعی (Cicer arientinum ) در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ در استانهای زنجان، آذربایجان غربی و کردستان در قالب طرح لاتیس دوگانه ۶×۶ به اجرا آمد. در طول آزمایش از صفات ارتفاع بوته، روز تا گلدهی، روز تا رسیدگی، وزن صد دانه و عملکرددانهیادداشت برداری به عمل آمد.پس از تجزیه واریانس های جداگانه، اختلاف کاملا معنی داری بین لاینهای مورد مطالعه از نطر صفت عملکرد مشاهده گردید که برای استان زنجان لاین۲۶ و ارومیه لاین۳۲ و کردستان لاین ۳۰معرفی گردید. سپس جهت جمع بندی نتایج سه مکان، داده های آزمایش با نرم افزار SAS 8مورد تجزیه واریانس مرکب قرار گرفتند که تفاوت معنی داری نیز بین ژنوتیپ ها و همچنین ژنوتیپ×مکان مشاهده گردید