سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

منصور کیانی مقدم – استادیار دانشکده حمل و نقل دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چ
شهریار نظری آبکنار – کارشناس ارشد بندر و کشتیرانی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانورد
امیر سعید نور امین – عضو هیئت عملی دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریای

چکیده:

تجارت جهانی به گونهای پیش میرود که کالاها میبایست سریع و اقتصادی در بنادر حمل شوند. این نیاز، هم اکنون توجه صاحبان کالا، سازمانها و شرکتهای خدماتی درگیر در حمل و نقل کالا و کارخانجات را به خود معطوف نموده است. از اینرو مدیران و گردانندگان پایانههای کانتینری به دنبال بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته حمل کانتینر برای افزایش عملکرد پایانه خویش میباشند. نوآوریهای گوناگونی در اتوماسیونسازی عملیات لجستیک تاکنون صورت گرفته است که شاید یکی از مهمترین آنها در پایانههای کانتینری به کارگیری وسایل نقلیه هدایت شونده اتوماتیک میباشد که در بخش صنایع، انبارهای بزرگ و پایانههای کالا مورد توجه قرار گرفته است . هدف اصلی این مقاله بیان پیشینهای در ارتباط با پایانههای کانتینری اتوماتیک و کاربرد وسایل نقلیه هدایت شونده اتوماتیک در این گونه از پایانهها می- باشد.