سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رسول جوادیان – کارشناس ارشد پژوهشکده حمل ونقل وزارت راه وترابری و مدیر پروژه مدیریت
امیر جعفرپور – رئیس بخش مدیریت سیستمهای حمل ونقل پژوهشکده حمل ونقل و دانشجوی دکترای
فریدون مقدس نژاد – مجری پروژه مدیریت نگهداری روسازی و استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سامانه مدیریت نگهداری روسازی راهها ابزاری جهت تصمیم گیری مدیران وکارشناسان برای اجرای بهینه تعمیر و نگهداری روسازی راهها و کاهش هزینه های مربوط به نگهداری و تعمیرات آنها می باشد .سامانه مدیریت نگهداری روسازی جزئی از س امانه مدیریت نگهداری یکپا رچه زیر ساختهای حمل ونقل می باشد . یک سامانه مدیریت نگهداری یکپارچه زیرساختهای حمل ونقل شامل سامانه مدیریت نگهداری پل ،تونل،بندر وغیره میباشد .سامانه مدیریت نگهداری روسازی معمولا در دوسطح پروژه و شبکه قابل اجرا می باشند .سامانه مدیریت نگهداری روسازی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به صورت موفق اجرا شده است که از جمله آنها میتوان به دو کشور آمریکا و ژاپن که از موفقترین کشورها در این زمینه بوده اند اشاره نمود .دراین مقاله بررسی کشور آمریکا به سیستم مدیریت روسازی در دو ایالت آریزونا و فلوریدا اشاره شده است . این دو ایالت از بنیانگذاران سامانه مدیریت نگهداری روسازی و از موفق ترین اجرا کنندگان آندر جهان می باشند .کشور ژاپن نیز یک سیستم مدیریت روسازی را تحت عنوانMLIT-PMS توسعه داده است . این سیستم برای تحلیل هزینه های مربوط به ادارات و کاربران راه با هدف پیشینه نمودن سود حاصل از سرمایه گذاری ایجاد شده است.درپایان این مقاله نیز به ضرورت استفاده از سیستم مدیریت نگهداری روسازی در کشوراشاره شده است.