سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

قنبر علی شیخ زاده – استادیار
حسین خراسانی زاده –
مجید سبزپوشانی – دانشجوی دکتری تبدیل انرژی

چکیده:

استفاده از سایبان یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش بار برودتی در ساختمانها است که در دنیا از جایگاه ویژ های برخوردار است. سایبانها در دو گروه کلی سایبانهای ساختمانی و سایبانهای غیرساختمانی تعریف و دسته بندی می شوند. در این مقاله به بررسی سایبانهای ساختمانی و تاثیر آن بر بارهای برودتی در اقلیمهای مختلف پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا سایه های عرضی و ارتفاعی معرفی و سپس نحوه ایجاد آنها و روش محاسبه مساحت این سایه ها و همچنین روش طراحی سایبان با توجه به موقعیت و مساحت پنجره و عرض جغرافیائی محل مورد نظر بطور خلاصه بیان شده است. سپس یک اتاق در سه وضعیت مختلف در یک ساختمان، در اقلیمهای آب و هوایی مختلف در نظر گرفته شده و با استفاده از نرم افزار کریر چند نوع سایبان ساختمانی خارجی برای پنجر ههای این اتاق طراحی شده و تاثیر هریک از آنها بر مقدار بار برودتی محاسبه شده است. بر اساس محاسبات انجام شده، تاثیر سایبانهای مختلف بر بار اکتسابی خورشیدی در عرضهای جغرافیائی
مختلف مقایسه شده است. همچنین کارائی هر یک از سایبانهای طراحی شده محاسبه و مقایسه شده و برای عر ضهای جغرافیایی مختلف سایبان مناسب توصیه شده است.