سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
سینا چرتاب جباری – کارشناس مهندسی صنایع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
امیرنایب گاوگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده:
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سبک های مدیریت مدیران بازاریابی بر اعتماد مشتریان به نام و نشان تجاری می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف به صورت کاربردی و از لحاظ روش انجام تحقیق بصورت توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری انتخابی تحقیقمشتریان شرکت زاگرس پوش شهرستان بروجرد بوده که تعداد ۳۱۱ نفراز مشتریان شرکت زاگرس پوش به عنوان نمونه آماری در نظر گرفتهشد و نوع نمونه گیری، نمونه گیری تصادفی بوده است. در این پژوهش داده ها به روش میدانی جمع آوری شده و ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه استاندارد که توسط تیلور و همکاران ۴۰۰۲ تهیه شده است، می باشد. جهت اطمینان از روایی، پرسشنامه در اختیار اساتید، صاحبنظران و متبصصین قرار گرفت که نظر آنان نیز مؤید روایی پرسشنامه بود و برای اثبات پایایی آن میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه ۸۴۲% به دست آمده است . نتایج تحقیق حاکی از آن است که: سبکهای مدیریت مدیران بازاریابی با اعتماد به نام و نشان تجاری رابطه معناداری دارند.