سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

میرعلی سیدنقوی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
یدا… بازغی – کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

چکیده:

یکی از مهمترین مباحث اساسی علوم رفتاری در حوزه رهبری، توجه به چگونگی اتخاذ سبک های رهبری اثربخش مدیران در برخورد با موقعیت های متفاوت سازمانی است . به اعتقاد هرسی وبلانچارد ، انتخاب سبک رهبری مناسب با زیردستان و شرایط محیطی ، بدون برخورداری از مهارت های مدیریتی امکان پذیر نیست . در این پژوهش نگارنده سعی دارد تا با بررسی وضع موجود سبک ها و مهارت های مدیریتی مدیران مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی ، راهکارهای منا سبی را برای دستیابی به وضعیت مطلوب پیشنهاد نماید . یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد آه در مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی ، سبک مدیریت مشارآتی به میزان % ۴۳ به عنوان سبک غالب و سبک های استدلالی ، آمرانه و تفویضی تحت عنوان سبک های ثانویه و تقویتی می باشند . همچنین نتایج حاصله از جهت مهارت با توجه به مقیاس پنج درجه ای لیکرت بیانگر آن است آه ، مهارت های مدیریتی مدیران سازمان در تمام سطوح مدیریتپایین تراز سطح بالا می باشد .