سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزاد حسینعلی – دانشجوی مقطع کارشناسی رش
پیام امینایی – دانشجوی مقطع کارشناسی رش
ایزدیار ابراهیمی – انشجوی مقطع کارشناسی رش

چکیده:

میکرو کپسول کردن به عملیاتی اطلاق می گردد که در آن ذرات در اندازه میکرون از مواد جامد و یا قطرات مایع و یا گاز در یک دیواره
ی غیر فعال محبوس شوند. کاربرد میکروکپسول گردن در نساجی به دو دلیل محدود مانده است . عدم آگاهی از این تکنولوژی در
صنعت و هزینه های نسبتاً بالای این فرآیند. در این مطالعات از پلی کاتیون ضعیف پلی( آلیل آمین هیدرو کلراید) و پلی آنیون قوی پلی
(سدیم استایرن سولفانات) برای تولید این فیلم نازک توسط تکنیک روکش کردن لایه به لایه بر روی سطح ذرات رنگ دیسپرس اس تفاده
کرده ایم . در مرحله ی بعد هسته ی روکش شده با پلی الکترولیت با نانو ذرات پلی اوره فرم آلدهید روکش می شود . برای بررسی تشکیل میکرو کپسول ها ازFTIR میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی و برای بررسی رفتار آزاد سازی از اسپکتو فوتو متری ،جذبی استفاده شده است. بعد از تولید موفقیت آمیز این نوع میکروکپسول ها نتایج حاکی از ان بود که با افزایش زمان میزان آزاد سازی به صورت خطی افزایش می یابد.