سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس
کامران گشتاسبی – دانشیار گروه مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی زورآبادی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ
امید داودی جاجرم – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تهران

چکیده:

با استفاده از سرعت امواج می توان به بررسی پارامتر های سنگ بکر پرداخت.پارامترهای الاستیک سنگها یکی از موضوعات مهم در زمینه های ژئوتکنیک و زمی نشناسی مهندسی میباشد. سنگهای آهکی دولومیتی تا دولومیتی آهکی سازند سروک که ساختگاه پی سد رودبار لرستان را تشکیل میدهد تحت آزمونهای ژئوتکنیکی قرار گرفته است. از ۴۶ نمونه که از گمانه های اکتشافی اخذ گردید ، آزمایشات اولتراسونیک دستی و مقاومت تک محوری و سه محوری، اندازهگیری دانسیته و تخلخل صورت گرفته است. ارتباط بین سرعت موج طولی و برشی با مقاومت فشاری تک محوری، چگالی، تخلخل، مدول الاستیک و همچنین ارتباط بین این دو سرعت با هم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسیها نشان میدهد که که سرعت امواج به کیفیت توده سنگ بستگی دارد، و رابطه مستقیمی بین امواج تراکمی و برشی با مقاومت فشاری تک محوری ، مدول الاستیک و دانسیته سنگ وجود دارد. و نسبت عکس بین تخلخل و امواج تراکمی و برشی سنگ حاکم است.