سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید رضا نوروزی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
صبا شرف الدین زاده – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
حمیده اسکندری – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
بهارک سجادی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک

چکیده:

هیدروژل های آنیونی پایه آکریل آمیدی، از طریق کوپلیمریزاسیون رادیکال آزاد مونومرهای آکریل آمید و آکریلیک اسید سنتز شدند. اثر تغییر میزان مونومر یونیزه شونده در شبکه و همچنین تغییر قدرت یونی محیط تورم بر روی مکانیسمنفوذ، تورم تعادلی، و سرعت تورم تعادلی ژل ها مورد بررسی قرار گرفت. محلول های الکترولیت هیدروکسید سدیم، نیترات آمونیوم، و سولفات آمونیوم در غلظت های ۰/۱ ، ۰/۵ ، و ۱ مولار به عنوان محلول های الکترولیت انتخاب شدند. آزمایش های تورم با روش های معمول توزین ژل و مقایسه وزن ژل در حال تورم نسبت به حالت خشک اولیه آن انجام شد. مشاهده شد که با افزایش مونومرهای آکریلیک اسید در شبکه سه بعدی ژل میزان تورم تعادلی و سرعت تورم افزایش می یابد. همچنین افزایش قدرت یونی محلول اطراف باعث کاهش تورم تعادلی و سرعت تورمی ژل های باردار می شود. در محلول با قدرت یونی بالا (سولفات آمونیوم ۱ مولار) رفتار تورمی ژل تقریبا مطابق با رفتار تورمی ژل بدون بار با ترکیب درصد مشابه بود.