سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الهه هشت و چهار – دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
مینا ناپیدا – دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
علی حقیقی اصل – دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
سید جابر صفدری – پژوهشکده علوم هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

در این مقاله سرعت لغزشی درون میکسر در ستون میکسر-ستلر هنسون در مقیاس نیمه صنعتی بررسی شده است. آزمایش ها بر روی دو سیستم تولوئن-استن-آب (انتقال جرم از فاز پیوسته به پراکنده) و بوتانل-اسید ساکسینیک-آب (انتقال جرم از فاز پراکنده به پیوسته) انجام شدند. اثر متغیرهای عملیاتی نظیر دور همزن، سرعت فاز پراکنده و پیوسته و همچنین انتقال جرم بر سرعت لغزشی درون میکسر بررسی شده است. همچنین رابطه ای تجربی برای سرعت لغزشی درون میکسر بر اساس خصوصیات فیزیکی سیستم و متغیرهای عملیاتی ارائه گردید. مقایسه داده های تجربی و مقادیر محاسبه شده سرعت لغزشی نشان می دهد که این رابطه قادر به پیش بینی خوب داده های تجربی می باشد.