سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کاوه سنگتراشها – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش مکانیک خاک و مهندسی پی، دا
علی فاخر – دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی عمران
بدیل پهلوان – مهندسین مشاور گمانه کاو

چکیده:

بخش قابل توجهی از شهر تهران از نهشتههای درشت دانه سیمانته شده تشکیل شده است . این نهشتهها عمدتا شامل شن، قلوه سنگ و ماسه با درصد متغیر و سیلت و رس میباشند . احداث سازههای بزرگ مانند برجها، تونلها و پلها روز به روز در شهر تهران افزایش مییابد . به همین دلیل تعیین سختی و رفتار واقعی آبرفت تهران از اهمیت زیادی برخوردار است . در این نوشتار مقدار سختی آبرفت تهران به ازای کرنشهای کوچک و وابستگی آن به عمق مورد بررسی قرار میگیرد، بدین ترتیب که ابتدا نتایج سرعت موج برشی آبرفتهای مختلف تهران با توجه به طبقه بندی زمین شناسی آنها جمع بندی میگردد . سپس با استفاده از نتایج آزمایشات سرعت موج برشی، سختی اولیه خاک تهران با سختی اولیه خاکهای مشابه مقایسه شده و مشاهده میشود که سختی این خاک از مقادیر مشابه خاکهای شنی که در ادبیات فنی ارائه گردیده است، به مراتب بیشتر میباشد . همچنین برای افزایش سختی خاک تهران با عمق یا فشار همه جانبه در نقاط مختلف، روند مشابهی مشاهده میگردد