سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا دهقان – دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهرا
محمد نوع پرست – استاد گروه فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران
محمد کلاهدوزان – دانشیار گروه فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران
علی قربانی – کارشناس فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق، سینتیک و مکانیسم لیچینگ اتمسفری کنسانتره کم عیار اسفالریت حاوی ۳۲ درصد روی و ۷ درصد سرب، در محلول ،- اسیدسولفوریک و در حضور یون فریک مطالعه شده است. پارامترهای مورد مطالعه و دامنه هریک شامل محدوده های ابعادی۳۸–۵۳+۳۸ , -۷۵+۵۳ , -۹۰+۷۵ و =+۹۰ میکرون، دانسیته پالپ ۵ تا ۱۰۰ گرم بر لیتر، دمای واکنش ۵۵ تا ۹۸ درجه سانتیگراد، غلظت اسیدسولفوریک ۰/۱ تا ۳ مولار و غلظت یون فریک ۰/۰۵ تا ۱ مولار بودهاند. هریک از فاکتورهای مورد بحث در ۵ سطح مورد بررسی قرار گرفتهاند. برای تعیین میزان تاثیر هریک از متغیرهای مذکور و نیز بهینه سازی فرآیند از طراحی آزمایش به روش تاگوچی (آرایه L25) استفاده شده است. به منظور مطالعه سینتیک فرآیند، زمان واکنش در آزمایشهای لیچینگ ۳۰۰ دقیقه منظور شده و نتایج آزمایشهای سینتیکی در برابر مدلهای کنترل از طریق واکنش شیمیاییو کنترل از طریق نفوذ در لایه محصول سطحیبررسی شده است. پس از تحلیل نتایج با استفاده از روش تحلیل واریانس (ANOVA) به ترتیب غلظت یون فریک، دمای واکنش و چگالی پالپ بیشترین تاثیر را در میزان بازیابی روی و ثابت سرعت ظاهری داشته اند و ترکیب بهینه آنها تعیین شده است. بازیابی روی در حالت بهینه و در زمان ۳۰۰
دقیقه ۹۳ درصد بوده است