سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احسان کبیری – گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکر
حسن ممتاز – گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکر
غلامرضا نیکبخت – گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکر
سیدمسعود میرقادی – گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکر

چکیده:

به منظور تعیین میزان آلودگی با ویروس BVD در شتران کشتار شده در کشتارگاه نجف آباد، ا ین مطالعه در فا صله زمانی اول مهر تا پا یان آذرماه سال ۱۳۸۳ روی ۳۸۴ نمونه سرمی اخذ شده از شترها انجام گرفت . متعاقب انجام آزمون درصد ) واجد عیار پادتنی ضد پستی ویروس بودند . میزان آلودگی در ۱۷/۴۵) نفر شتر ۶۷ ،تعدادBVD با و یروس SN شترهای نر ۱۶/۴۴ درصد و در شترها ی ماده ۱۸/۷۹ در صد برآورد گرد ید . در گروه ها ی سنی مختلف، کمترین میزان آلودگی در گروه سنی ۸-۱۱ سال با ۱۰/۹۸ درصد آلودگی و بیشترین میزان آلودگی در گروه سنی بالای ۱۵ سال با ۲۲ درصد آلودگی تعیین شد . در شترها ی نر کشتارشده، کمترین میزان آلودگی در گروه سنی ۸-۱۱ سال با ۸/۸۹ درصد آلودگی و بیشترین میزان درگروه سنی بالای ۱۵ سال با ۲۲/۲۲ درصد آلودگی وجود داشت . کمترین میزان آلودگی درشترهای ماده در گروه سنی ۸-۱۱ سال با ۱۳/۵۱ درصد آلودگی و بیشترین م یزان آلودگی در گروه سنی ۱۲-۱۵ سال با ۳۳/۳۳ درصد آلودگی برآوردشد . در تجزیه و تحلیل آماری، بین میزان آلودگی و سن در شتر ارتباط آماری معنی داری وجود داشت ولی اختلاف معنی داری بین جنس ها ی نر و ماده د یده نشد . با توجه به حضور آلودگی سرمی در سرم پیشگیری از آلودگی به BVD درشتر و احتمال انتقال ناخواسته آن به سا یر نشخوارکنندگان اهلی مهم به نظر می رسد .