سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمسعود میرقادری –
ابراهیم رحیمی –
علی حسین خانی –
احسان کبیری –

چکیده:

توکسوکاراکنیس گذشته از اهیمت دام پزشکی ان دارای فراوان ترین شکل شناخته شده نوزاد مهاجر احشایی در انسان است که می تواند باعث ضایعات در اندام های احشایی به خصوص کبد، ضایعات چشمی و ضایعات جلدی به خصوص در کودکان شود . لذا از اهمیت زیادی در زمینه بهداشت انسانی برخوردار است و به این دلیل در مطال عه حاضر ۲۹ نفر از افرادی که به منظور بررسی وضعیت آلودگی به توکسوکاراکنیس به آزمایشگاه تخصصی انگل شناسی استان اصفهان مراجعه نموده اند، به صورت تصادفی انتخاب و نتایج آزمایشات سرمی از نظر IgG و IgM جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . تیتر سرمی توکسوکاراکنیس به روش الیزا مورد سنجش قرار گرفت .
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که از ۳۲ نفر مورد مطالعه شامل ۳۰ زن و ۲ مرد تیتر سرمی IgG در ۳ مورد شامل ۱ نفر مرد و ۲ نفر زن %)۱۰) منفی و در مابقی موارد مثبت و در محدوده ۱/۱۰۰ تا ۱/۸۰۰ متغیر بوده است . از این تعداد تیتر سرمی در ۳ مورد بالای ۱/۴۰۰ گزارش شده است . تیتر سرمی IgM نمونه های مورد مطالعه در هیچ یک از موارد مثبت نبود . این نتایج حاکی از تماس قبلی افراد در یکی از مراحل زندگی با سگ می باشد، در حالی که آلودگی جدیدی وجود ندارد .