سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمسعود میرقادری –
ابراهیم رحیمی –
علی حسین خانی –
احسان کبیری –

چکیده:

توکسوکاراکنیس گذشته از اهمیت دامپزشکی آن دارا ی فراوان ترین شکل شناخته شده نوزاد مهاجر احشا یی در انسان است که می تواند باعث ضا یعات در اندامها ی احشا یی به خصوص کبد، ضا یعات چشمی و ضا یعات جلدی به خصوص در کودکان شود . لذا از اهمیت زیادی در زمینه بهداشت انسانی برخوردار است و به این دلیل در مطالعه حاضر ۲۹ نفر از افرادی که به منظور بررسی وضعیت آلودگی به توکسوکاراکنیس به آزما یشگاه تخصصی انگل شناسی استان اصفهان مراجعه نموده اند، به صورت تصادفی انتخاب و نتا یج آزما یشات سرمی از نظر IgG و IgM جمع آوری و مورد تجز یه و تحلیل آماری قرار گرفت . تیتر سرمی توکسوکاراکنیس به روش الیزا مورد سنجش قرار گرفت .
نتایج تجز یه و تحلیل داده ها نشان داد که از ۳۲ نفر مورد مطالعه شامل ۳۰ زن و ۲ مرد تیتر سرمی IgG در ۳ مورد شامل ۱ نفر مرد و ۲ نفر زن %)۱۰) منفی و در مابقی موارد مثبت و در محدوده ۱/۱۰۰ تا ۱/۸۰۰ متغیر بوده است . از این تعداد تیتر سرمی در ۳ مورد بالا ی ۱/۴۰۰ گزارش شده است . تیتر سرمی IgM نمونه ها ی مورد مطالعه در هیچ یک از موارد مثبت نبود . این نتایج حاکی از تماس قبلی افراد در یکی از مراحل زندگی با سگ می باشد، در حالی که آلودگی جدیدی وجود ندارد .