سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امین اشرفی فرد –
رامین علی قلی –
فرهید همت زاده –

چکیده:

وضعیت سرولوژیکی ویروس بیماری مرزی با توجه به تولید، آبستنی، سقط، جنس و سن در گوسفندان شهرستان ارومیه در سالهای ۱۳۸۴-۸۵ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت . تعداد ۲۵۱ نمونه خون وداجی و به وسیله ونوجکت ا ز میش های زایمان نموده ۸۵) راس ) ، آبستن ۴۴) راس ) ، سقط کرده ۱۳) راس ) ، قوچ ۵۴) راس ) و بره ۵۵) راس ) تهیه و پس از جداسازی سرم خون به روش تست خنثی Serum Neutralization Test میزان پادتن ویروس مورد سنجش و اندازه گیری به شکل مثبت و منفی انجام گردید . گوسفندان از نژاد قزل، هرکی و ماکوئی بوده و نمونه برداری در فصول زایمان ( زمستان و بهار ) انجام پذیرفت . تغذیه گوسفندان به شکل محدود و بسته و مشتمل بر یونجه و علوفه بوده است . نتایج حاصل از واکنش سرولوژیکی به وسیله آزمون آماری کای آنالیز گردید . در مجموع نمونه ها میزان سروپ وزیتیو به ویروس بیماری مرزی ۷۳ مورد و %۲۹/۱ بوده است . در بین میش های زایمان نموده فراوانی موارد سروپوزیتیو ۲۳ مورد و %۲۷/۱ ، میش های آبستن ۱۲ مورد و %۲۷/۲ ، سقط کرده ۳ مورد و %۲۳/۱ ، قوچ ۲۰ مورد و %۲۷/۷ و بره ۲۰ مورد و %۳۶/۳ بوده است ( نمودار ).۴-۱ بیشترین فرا وانی و درصد سروپوزیتیو مربوط به بره ها و کمترین آنها سقط کرده ها بوده است . آزمون آماری کای Chi-Square اختلاف معنی داری را در بین موارد سروپوزیتیو بین زایمان نموده ا، آبستن، سقط کرده، قوچ و بره نشان نمی دهد . لذا می توان نتیجه گرفت که اولاَ ابتلا سرمی به ویروس بیماری مرزی در بین گوسفندان منطقه موجود می باشد . ثانیاٌ جنس، سن و آبستنی در ابتلا سروپوزیتیو از نظر آماری متفاوت نبوده و تمام سنین، جنس، تولید و تولید مثل نسبت به ویروس بیماری مرزی حساس می باشند .