سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین حمیدی نجات – اهواز – دانشگاه شهید چمران – دانشکده دامپزشکی – بخش انگل شناسی
سعد گورانی نژاد –
مسعود قربانپور –
فرشاد اکبرنژاد –

چکیده:

توکسوپلاسموزیس یکی از بیماریهای مهم در دام و انسان است که توسط تک یاخته ای از شاخه آپی کمپلکسا به نام توکسوپلاسما گوندای ایجاد می شود و در گوسفند یکی از مهمترین عوامل سقط جنین محسوب میگردد . درتحقیق حاضر ۱۵۰ سرم گوسفند شامل ۱۰۰ نمونه مربوط به میشهای سقط کرد ه و ۵۰ نمونه مربوط به میشهای فاقد سابقه سقط به روش آگلوتیناسیون تعدیل شده از نظر وجود آنتی بادی ها ی ضد توکسوپلاسما گوندا ی مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج نشان دادند که به طور کلی ۱۰۴ رأس ۶۹/۳) درصد ) میشها به انگل آلوده بودند که از ا ین میان در میشهای با سابقه سقط ۸۰ رأس ۸۰) درصد ) و در میشهای فاقد سابقه سقط ۲۹ رأس ۵۸) درصد ) آلوده به انگل توکسوپلاسما گوندای بودند . آلودگی در گروه با سابقه سقط به شکل معنی دای بیشتر از گروه فاقد سابقه سقط بود که نشان می دهد انگل مذکور احتمالا یکی از عوامل مهم سقط در گوسفندان شهرستان اهواز میباشد .