سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرعباس فاطمی – کارشناس ارشد عمران – مهندسی زلزله
محمود حسینی – دانشیار پژوهشکدة مهندسی سازه،پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مه
زهرا تبریزیان – کارشناس ارشد عمران – مهندسی سازه

چکیده:

شهر بندر عباس در جنوب ایران و در شمال تنگة هرمز در طول تاریخ یکی از شهرهای مهم ایران زمین بوده است و در سالهایاخیر نیز بعنوان یکی از بزرگترین بنادر کشور دارای اهمیت ویژة اقتصادی، تجاری و بخصوص استراتژیک در سطح منطقه می باشد. با توجه اهمیت، رشد سریع و غیر علمی این شهر و اینکه بندر عباس از نظر لرزه خیزی در یکی از مناطق با خطر نسبی بسیار
زیاد قرار گرفته است . در این مطالعه س عی شده بر پایه مدارک و اسناد موجود، همچنین بازدید های میدانی و مشاهدات عینی انجام شده در محدودة شهر بندر عباس به کمک روش ارزیابی سریع، تصویری کلی از آسیب پذیری محلات و ابنیه موجود و یا در دست ساخت این شهر ارائه گردد . در نهایت بر اساس نتایج مجموعة حاضر، میزان تقریبی خساراتی که هر ناحیه از پهنة بندر عباس را تهدید می نماید ، در مدیریت بحران قابل استفاده خواهد بود.