سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بابک بیگلری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه شیراز
نوذر سامانی – بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
علیرضا نعمت اللهی – بخش آمار دانشگاه شیراز
محمد زارع – بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

مدل های استوکستیکی (خصوصا انالیز سری های زمانی) یک ابزار مدیریتی مناسب برای پیش بینی مقادیر آتی فرایندهای هیدرولوژیکی می باشند. در این تحقیق نوسانات دبی در رودخانه بازیافت و فاکتور بارش بوسیله روشهای آماری بررسی شده است. در ابتدا سری های زمانی بارش و رواناب در دامنه زمان و فرکانس مورد آنالیز تک متغیره قرار گرفتند سپس آنالیزهای دو متغیره بهمنظور بررسی ارتباط میان سری های فوق صورت گرفت ومقادیر تاخیر میان این مولفه ها بدست آمد. در خاتمه نیز مدل های فصلی ضربی مناسب در سری های بارندگی و رواناب برازش گردید و مقادیر آتی فرایندها پیش بینی شد.