سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد جعفری – عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
محمدحسین مظفری – عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

چکیده:

با توجه به اینکه کشور ما یکی از حادثه خیزترین کشورهای دنیا به حساب می آید و ا زجمله مرتبا با زلزله هایی با قدرتهای تخریبی متفاوت دست به گریبان می باشد. سطح آمادگی و آگاهی مردم جهت مقابله با این حوادث از اهمیت خاصی برخوردار بوده، این مطالعه با هدف بررسی سطح آمادگی و اقدامات پیشگیرانه در خصوص کنترل زلزله در خانواده ها طراحی و اجرا گردید.
مواد وروشها: این مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی – تحلیلی بوده که بر روی ۱۴۰ نفر از کارمندان ادارات شهر تهران انجام شد. روش گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشگری بود که داده ها پس از پردازش وارد برنامه spss شده برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمونهای کای اسکوئر، تی تست و آنالیز واریانس استفاده شد. یافته ها: ۶۸ درصد افراد مورد بررسی آقا و مابقی خانم بودند. میانگین سن افراد ۴/۸ مثبت و منفی ۳۸ سال بود، ۹۰/۷ درصد نمونه ها متاهل بودند ۶۹/۲% آمادگی خود را در صورت وقوع زلزله خیلی کم دانسته اند، همچنین ۵۳/۸% افراد اطلاعاتشان را راجع به نحوه برخورد با زلزله خیلی کم ارزیابی کردند. بیشترین منبع کسب اطلاعات افراد به ترتیب تلویزیون ۳۶/۴% ، رادیو ۲۳/۵% ، روزنامه ۳۰/۷% و … بود تنها ۴/۳% افراد در منزل کیف امدادی تهیه کرده اند، ۲۵% نقاط امن منزلشان را شناسایی نموده و ۱۰/۷۱ درصد هم قبلا بطور آزمایشی شرایط زلزله را در منزل تمرین کرده اند. در حالیکه تنها ۳/۶% افراد قبلا درمانور زلزله شرکت نموده بودند، فرزندان ۹۲/۸% آنها در مانور مذکور شرکت کرده بودند. بین انجام تمرین آزمایشی، شناسایی نقاط امن منزل و منع کسب اطلاعات رابطه معنی دار آماری بدست آمد (۰۵/۰p). در خصوص مناسبترین راههای اطلاع رسانی و آموزش به افراد به ترتیب نمونه ها برگزاری کلاسهای آموزشی (۵۳%) و پخش برنامه های ویژه در رادیو (۴۷%) را پیشنهاد نمودند.
بحث و نتیجه گیری: افراد مورد بررسی به عنوان نمونه ای از جامعه شهری، از آمادگی کافی برای مقابله با زلزله برخوردار نیستند. برنامه ریزی جهت افزایش سطح آمادگی افراد ضروری می باشد.