سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد فهیمی نیا – هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
ثریا حسینی – کارشناس بهداشت محیط
بهنام سپهرنیا – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

امروزه در کنار اهمیت روزافزون آب در سطح جهانی و در جوامع بشری، لزوم توجه به صنعتی وابسته و تاثیرگذار در تضمین بهداشت و سلامت افراد، اهمیتی بسزا پیدا کرده است . استحصال آب با انواع وسایل و ابزار و به مصرف رساندن آن، جدا از کمبودها و محدودی ت های گسترده جهانی، به هر حال صورت می پذیرد اما موضوعی که همچنان مورد غفلت برخی جوامع واقع شده، پیامدهای مصرف بی رویه آب و بی توجهی به آثار زیانبار رهاسازی فاضلاب حاصل از آن است . این در حالی است که در جوامع پیشرفته غربی با درک د رست از ضرورت ایجاد شبکه حیاتی فاضلاب، قد م های جدی در سالیان بسیار گذشته برداشته شده است در حالیکه در کشور ایران در این زمینه با تاخیری چند ده ساله روبرو هستیم . موضوع این پژوهش، بررسی و شناسایی دیدگاه شهروندان قمی و اطلاع از نگرش آنها نسبت به مقوله شبکه فاضلاب و شناسایی نوع تمایل آنها به خرید انشعاب است . همچنین چگونگی ذهنیت و آشنایی مردم با شبکه فاضلاب و تاسیسات مرتبط با آن و اندازه گیری نظری و آماری میزان تاثیر متغیرهای وابسته ای همچون : سن، جنس، تحصیلات، درآمد، شغل و … در ترغیب ایشان به خرید انشعاب و مشار کت در اجرای شبکه فاضلاب نیز در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است. ابزار و روشها : این بررسی از نوع توصیفی کاربردی بوده و برای بررسی این موضوع، تکنیک استفاده از پرسشنامه و تکمیل آنها بصورت پیمایشی و میدانی مورد استفاده بوده است . در پرسشنامه مورد نظر ۲۰ س وال چند گزینه ای ویک سوال باز مطرح شده است.حجم جمعیت نمونه آماری بالغ بر ۴۰۰ نفر می باشد و دامنه زمانی انجام این پژوهش در طول بهار و تابستان سال ۱۳۸۶ است. تعداد بالایی از افراد ( ۶۵ %)، حفظ محیط زیست، تضمین سلامتی و حفاظت از منابع زیرزمینی آ ب را از مزایای خرید انشعاب فاضلاب و علت علاقمندی خود به خرید انشعاب ذکر نموده اند. جمع آوری و دفع فاضلاب های خانگی، جلوگیری از آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی، حفاظت از محیط زیست و ارتقای سطح بهداشت عمومی از جمله دلایل اهمیت و ضرورت اجرای شبکه فاضلاب از سوی مردم بیان گردیده است. افراد کارگر با ۵۰ درصد بیشترین تمایل به مشارکت را در اجرای شبکه فاضلاب دارند. بحث و نتیجه گیری : در طی این پژوهش مشخص گردید که محل سکونت افراد بر نوع تمایل و نحوه خرید انشعاب فاضلاب توسط آنها موثر است و با افزایش سطح تحصیلات افراد، آگا هی از مزایای خرید انشعاب فاضلاب نیز بیشتر می گردد و به تبع آن همکاری و مشارکت بیشتری در اجرای طرح احداث شبکه جمع آوری فاضلاب انتظار می رود . همچنین رابطه معنی داری میان پاسخ شهروندان به سوال مزیت خرید انشعاب فاضلاب و سن و شغل و میزان تحصیلات آنها مشاهده شد( P<0/05)