سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هوشنگ علیویردیلو – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران
وحید بهجت – دانشگاه علم و صنعت ایران
الهام امین نیا – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
غلامرضا باکری – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران

چکیده:

در این مقاله سطح تکنولـوژی صـنعت سـیم لاکـی کشـور در مقایسه با سطح تکنولوژی روز دنیا، با استفاده از مدل قابلیـت تکنولوژیک مورد بررسی قرار گرفته است . مطالعـات صـورت گرفته نشان می دهند که میزان توانمندی کشور در تولید سـیم لاکی به صورت یک شاخص کمی ۱۲,۵ از ۲۰ می باشد و بـه دلیل وجود برخی مشـکلات در ایـن صـنعت، ایـن بخـش از صنعت در حال حاضر دارای قابلیت رقابت پذیری بین المللی نیست . اگرچه این عدد به صورت متوسط بـرای کـل صـنعت سیم لاکی کشور محاسبه شده است، لیکن برخی از واحدهای تولیدی با توجه به برخـورداری از پتانسـیل هـای مناسـب، از قابلیت قابل توجهی برخوردار بوده و امکان ورود به جرگه ی رقابت پذیری بین المللی برای آنها دور از انتظار نیست . ذکر این نکته ضروری اسـت کـه در تعیـین سـطح توانمنـدی کشور در زمینه تکنولوژی سیم لاکی و سطح دسترسی به ایـن تکنولوژی، از اطلاعات حاصله از بازدید تقریبـاً نیمـی از ایـن واحدها، اطلاعات جمع آوری شده ی موجود در این صنعت،
مصاحبه با شماری از متخصصین به خصوص صاحبان صـنایع مربوطه و از طرف دیگر اطلاعات تولیدکنندگان معتبر خارجی جهت مقایسه و نهایتاً مشخص نمودن وضعیت هـر مـورد در
این صنعت بهره گرفته شده است . در پایان سعی شده تا ضمن بررسی موانع موجود بر سر راه توسعه این صنعت در کشـور، راهکارهایی جهت کمک به رفع این موانع ارائه گردد .