سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیداصغر دهقان –
کریم زنگیلی –
ابراهیم جعفری –
سیدمهدی حمیده کش –

چکیده:

فقر غذایی می تواندباعث آسیب های جبران ناپذیر به بدن دام یاانسان گردد . پروتئین های پلاسما منعکس کننده حالات بیماری وضعیت پروتئین های بدن است که بااندازه گیری پروتئین تام پلاسماواجزای آن ( آلبومین،گلوبولین و فیب رینوژن) می توان اطلاعاتی درباره وضعیت بدن بیماردر برابر بیماری به دست آورد لازم به ذکر می باشد که این پروتئین ها نقش تغذیه ای نیز دارند . دراین پژوهش بااندازه گیری پروتئین های پلاسما با تاثیر فقر غذایی براین پروتئین پرداخته شد . به همین منظور تعداد ۲۴ موش صحرای ی نژاد ویستار با میانگین وزنی ۲۱۰ ۲۵ گرم انتخاب گردید . وبه صورت تصادفی در ۲ گروه مساوی تقسیم گردید ،گروه کنترل بدون فقر غذایی و گروه آزمایش در شرایط فقر غذایی نگهداری شد . پس از ۱۸ روز نگهداری در این شرایط خونگیری انجام شدوبه و پروتئین پلاسما ارزیابی گردید . در بررسی آماری نتایج حاصل نشان داد که پروتئین تام،آلبومین،گلوبولین،نسیت آلبومین به گلبولین ،هیچگونه اختلاف آماری معنی داری بین گروه ها وجود ندارد(P>0.05).