سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیده فاطمه رسولی – استادیاران دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
حسن صدیقی – کارشناس ارشد
سعید مینایی – استادیاران دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف کلی این تحقیق بررسی سطح مکانیزاسیون کشاورزی و دانش فنی کشاورزان آفتابگردان کار استان قم درزمینه مکانیزاسیون کشاورزی می باشد روش انجام تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی – همبستگی بوده است جامعه آماری ان را آفتابگردان کاران استان قم N=95 تشکیل میدادندکه ازاین میان تعداد ۷۶ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با بزرگی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شد روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان واساتید ترویج و آموزش کشاورزی مورد بررسی واصلاحات لازم صورت گرفت ضریب اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از نرم افزار sPSS برابر با ۰/۷۱ بدست آمد. یافته های تحقیق نشان داد که میانگین سطح مکانیزاسیون مزارع آفتابگردان ۰/۶۶ اسب بخار برهکتار بوده است. حدود یک پنجم از کشاورزان موردمطالعه در دوره های آموزشی مرتبط با مکانیزاسیون کشاورزی شرکت نموده اند که اغلب این دوره نیز مربوط به نحوه کاربرد و نگهداری از تراکتور بوده است.