سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رقیه فروغی –

چکیده:

به منظور بررسی آلودگی نیترات و نیتریت در آبهای سطحی و زیرزمینی استان های مازندران و گلستان، غلظت نیترات و نیتریت در آبهای این دو استان در سه فصل بهار، تابستان و پاییز در دو منبع آب سطحی ( تالاب، آب بندان و رودخانه) و زیرزمینی (چاه و چشمه) در ۱۰۵ ایستگاه انتخاب شده اندازه گیری شد. بررسی انجام شده نشان داد که غلظت نیترات و نیتریت طی سه فصل در آب های این دو استان در آب های زیرزمینی به ترتیب برابر با ۳۵/۵ و ۰/۰۹ میلی گرم بر لیترو در آب های سطحی برابر با ۵۳/۳۳ و۰/۰۹میلی گرم بر لیتر می باشد. نتایج نشان دهنده آنست که در آب های زیرزمینی غلظت این دو فاکتور کمتر از حدود مجاز ارائه شده توسط WHO به منظور استفاده شرب می باشد. مقایسه غلظت نیترات با حد مجاز ارائه شده توسط EPA به منظور کشاورزی نشان داد که غلظت این فاکتور بیش از این حد می باشد. مقایسه غلظت این دو فاکتور در بین آب های سطحی و زیرزمینی نشان داد که غلظت نیترات در بین دو منبع آبی دارای اختلاف معنی دار بوده (p>0/05) بوده در حالیکه غلظت نیتریت بدون وجود اختلاف معنی دار می باشد (p<0/05). در این زمینه برخی مقایسات دیگر نیز انجام گرفت که نتایج ای مقایسات در مقاله حاضر ارائه شده است.