سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رقیه فروغی –

چکیده:

به منظور بررسی وجود آلودگی در آب های زیرزمینی استان های گلستان و مازندران ۴۲ ایستگاه نمونه برداری آب زیرزمینی در استان های مازندران و گلستان در سه فصل بهار، تابستان و پاییز نمونه برداری شدند تا مقادیر آمونیوم و پتاسیم موجود در این آبها مشخص گردد. به این منظور از دستگاه فتومتر ۸۰۰۰ جهت اندازه گیری این پارامتر ها استفاده شد. نتایج حاصل نشان دهنده آنست که میانگین غلظت آمونیومدر آب های زیرزمینی در سه فصل یاد شده برابر باmg/l140/44و در مورد پتاسیم برابر باmg/l 12/74 می باشد. مقایسه مقادیر این دو پارامتر با مقادیر استاندارد جهانی برای شرب بیانگر آنست که غلظت هر دو فاکتور در آبهای زیرزمینی بیشتر از حد مجاز ارائه شده توسط EPA برای شرب می باشد. همچنین مقایسه ای در مورد غلظت این دو فاکتور در چاهها و نیز در چشمه ها در سه فصل یاد شده و نیز بین دو منبع در هر یک از فصول صورت گرفت که نتایج آن در این مقاله بیان شده است.