سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهروز موذن – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
جهانفر دانشیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
سیدعلی رضا ولد آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
حسن بغدادی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

درتحقیقی که به همین منظور در سال ١٣٨٣ در ایستگاه تحقیقاتی فیض آباد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین انجام شد، سه سطح تر اکم بوته ۱۰۰۰۰، ۱۳۰۰۰، ۱۶۰۰۰ دره کتار به همراه کاربرد ٤ سطح فسفر خالص ۰، ۵۰، ۱۰۰ ، ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار با استفا ده از طرح فا کتوربل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. از بوته هادر چهار مرحله شروع گلدهی ، شروع میوه دهی، اوج میوه دهی و رسیدگی کامل نمونه برداری انجام شد آنالیزنتایج و مقایسه میانگین ها به روش دا نکن نشان داد از نظر رشد و گسترش بوته تیمارتر اکم ١٠٠٠٠ بوته درهکتاراثر معنی داری برصفات طول بوته ، تعداد برگ، وزن خشک برگ ، وزن خشک ساقه و وزن خشک دمبرگ داشت و کودفسفر فقط بر وزن خشک برگ تاثیر معنی دار داشت و سطحتیمار ١٥٠ کیلوگرم فسفر خالص در هکتار در گروه برتر قرار گرفت . از نظر عملکرد میوه و دانه نیزتر اکم ١٠٠٠٠ بوته در هکتار بیشترین وزن میوه، تعدادمیوه در بوته، عملکرد دانه دربوته ، قطرمیوه ووزن هزاردانه رادر مقایسه باسایر سطوح تر اکم تولید کرد همچنین سطح تیمار ١٠٠ کیلو فسفردرهکتار نیز بیشترین عملکرد دانه در بوته وبیشترین تعدادمیوه درواحدسطح رادرمقایسه باسایر تیمار های کودی ازخودنشان داده است. تیمار های تراکم وکودفسفر برروی نسبت میوه به دانه و درصد روغن دانه ها تاثیر معنی داری نداشتند.