سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد احمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل
احمد قنبری – استادیار زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زابل
محمد گلوی – استادیار زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زابل

چکیده:

تنش خشکی در گیاهان داروئی ضمن تاثیر بر رشد کمی و تولید ماده خشک باعث تغییر در کیفیت ماده مؤثره و مقدار اسانس می شود . به منظور تعیین مراحل حساس به خش کی و تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزا عمل کرد و همچنین کیفیت و درصد ماد ه موثره و میزان تغییر تر کیبات شیمیایی اسانس زیره سبز ، آزمایشی بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سال زراعی ۸۳-۸۲ در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زهک شهرستان زابل در چهار تکرار انجام شد . تیمارها شامل دفعات آبیاری در مراحل همزمان با کاشت،پس از استقرار کامل، مرحله آغاز گلدهی و شروع پر شدن دانه بود . تجزیه شیمیایی اسانس با دستگاه گاز کروماتوگرافی GC انجام شد . نتایج نشان داد که آبیاری مرحله آخر رشدی گیاه (مرحله پر شدن دانه ) تاثیری در افزایش عمل کرد نداشته و تا حدی باعث کاهش آن نیز می شود در حال یکه آ بیاری در مراحل قبل، باعث افزایش معنی دار تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در بوته، عمل کرد بیولو ژیکی، عملکرد کاه و عملکرد دانه شد . آبیاری باعث کاهش میزان سدیم، کلسیم، منیزیم و درصد اسانس و افزایش آهن، فسفر، پتاسیم و پروتئین دانه شد . در حالیکه بر روی میزان عناصر کم مصرف منگنز، روی و مس تاثیر معنی داری نداشت . تاثیر دفعات آبیاری بر میزان ترکیبات شیمیایی اسانس در سطح احتمال ١ درصد معنی دار بود . بطور کلی سه بار آبیاریدارای حداکثر عملکرد دانه بوده و نیز حاوی مقدار قابل توجهی اسانس می باشد که از نظر ترکیبات شیمیایی دارای بالاترین میزان کومین آلدهید و پاراسیمن و کمترین میزان بتاپینن، گاماترپینن و آلفاپینن است.