سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

طاهره باقری – دانشگاه علوم و فنون دریای خرمشهر، دانشکده علوم دریایی، گروه شیلات
علی اکبر هدایتی – دانشگاه علوم و فنون دریای خرمشهر، دانشکده علوم دریایی، گروه شیلات

چکیده:

تامین نیازهای پروتئینی انسان تنها با آبزی پروری پایدار محقق خواهد شد که گسترش آبزی پروری پایدار خود وابسته به تهیه غدای مورد نیاز آبزیان می باشد. آرتمیا یکی از مهمترین غذاهای زنده آبزیان می باشد که در مرحله نوزادی بسیاری از گونه ها ضروری می باشد. یکی از معمولیترین راه های استفاده از آرتمیا، تخم گشایی (هچ) سیست آرتمیا می باشد، که هرچه این تخم گشایی با رادندمان بالاتری صورت گیرد. تولید آرتمیا و بالتبع تولید آبزیان بالاتر بوده و در نهایت باعث تامین نیازهای پروتئینی انسان خواهد شد. در این تحقیق اثر سه سطح دماو سه سطح شوری (ppt 35 و ۳۰ و ۲۵) بصورت توأم بر درصد هیچ سیست آرتمیای ارومیه (Artemia urmiana) در سه زمان ۲۴و۲۶و۲۸ ساعت پس از آبگیری به منظور تعیین شوری و دمای بهینه برای قابلیت تخم گشایی سیست آرتمیا مورد بررسی قرار گرفت. کلا ۹ تمیار، با ۲۷ تکرار (هر تمیار سه تکرار) برای این تحقیق در نظر گرفته شد. نتایج حاصله نشان دادکه اثر شوری در دامنه مورد آزمایش تفاوت معنی داری ایجاد نمی کند (p>0.05) و عامل دماست که بر میزانهچ تاثیر بیشتری داشته و تفاوت معنی داری در تمیارها ایجاد می کند. (p<0.05) . بالاترین درصد هچ مربوط به دمایو شوری ppt35 بوده و از نظر آماری در دمایبا شوری های مختلف بالاترین درصد هچ راداشتیم و همچنین در دمایو شوری ppt25 مشاهده شد، که از نظر آماری در دمایبا شوری های مختلف کمترین درصد هچ را خواهیم داشت. پس از عامل دما از شوری مهمتر بوده و با پیشرفت زمان بر درصد هچ افزوده شده و بیشترین درصد هچ را در زمان ۲۸ ساعت پس از آبگیری و دمایوشوری ppt35 و کمترین درصد هچ را در زمان ۲۴ ساعت پس از آبگیری و دمایو شوری ppt25 خواهیم داشت.